آتش سوزی جدی در مرحله ای از گذر عمودی + فیلم و جزئیات