ببینید / لیز خوردن دنا در روز برفی و برخورد با یک خودروی سمند + فیلم