تصویر قدیمی ترین آگهی فروش چرخ خیاطی در ایران

به گزارش خبرنگار تاریخ رکنا، اعلان فروش چرخ خیاطی به قیمت چهل تومان در خیابان ناصریه را در این مطلب مشاهده می کنید. آگهی که می توان از آن به عنوان یکی از قدیمی ترین آگهی های فروش خیاطی حتی قدیمی ترین آگهی نام برد.

منبع : هستان