فیلم بازگشت جنجالی گیتی خامنه از آمریکا  / خانم مجری مثل بلبل انگلیسی حرف زد !