فیلم طولانی ترین دست دادن جهان بین اردوغان و ایلان ماسک را ببینید / خنده تان می گیرد