گاز بیش از 1440 مرکز دولتی و عمومی قطع شدآیا این خبر مفید بود؟