گرداننده یکی از کانال‌های فردایی  دلار در ترکیه / وزیر اقتصاد خبر داد