گزارش یک ترور خیابانی + سند تاریخی





به گزارش خبرنگار تاریخ رکنا ،شخص مجروح که غیر بومی است، تظلم به نزد« حاج میرزا مهدی مجتهد زنجانی »آورده است.

خدمت حضرت مستطاب ملاذالاسلام وحجه الاسلام و المحققین« آقای حاجی میرزامهدی آقا » مجتهد دامت برکاته.

البته این اتفاقی که در یوم چهارم شهر ربیع الاول ۱۳۳۵قریب به غروب در معبرعام در کوچه جنب عمارت حکومت برای این بنده اتفاق افتاده وغفلتاً این بنده را تیرباران کرده اند و دو گلوله یکی در دست چپ و استخوان اسفل را سوراخ کرده و دیگری به پای راست، فخذ(ران) را از دو نقطه خورد و درهم شکسته است. به سمع مبارک رسیده است.

درحالتی که گلوله را در موقع عمل آقایان دکترها خارج نموده اند و مرتکبین که به فاصله پنج قدم بودند، تمیز داده و شناخته ام، چون در شهر زنجان دادرسی نیست و حکم کننده ایی ملاحظه نمی شود، این است که به مقام تظلم ودادخواهی برنیامده و منتظر انتقام منتقِم حقیقی هستم. چنانچه (در)صورت ظاهر این بنده را زده اند، ولی(باطناً)چندین نفوس از بندگان خدا را از صغیر و کبیر، قطع نان نموده اند. یقین است که خداوند تبارک و تعالی مکافات(مرا)خواهدکشید. در این صورت اعداء را به مقامی تظلم نکرده و به عرض این سوال، خاطر مبارک را تصدیع می دهد: آنچه را که در این مورد به عرض رسیده وعلم، حاصل فرموده، مرقوم و(به مهرخود)مزین فرمایند و عرض دیگرآن که در این مدت هفت سال که این بنده در این شهراقامت داشته(آیا)تاکنون خدای نخواسته اعمالی که مخالف با شرع مقدس حضرت خاتم الانبیاء علیه الصلوات والسلام باشد، از این بنده ملاحظه فرموده اند یاخیر؟ در این خصوص مستدعی چنانم آنچه را که به حضرت آقا روحی فداه معلوم شده، در فوق عریضه به خط … و خاتم شریف مرقوم و مزیّن فرمایند که عندالحاجت صحت مطلب باشد.

منبع : هستان