ببینید /  لحظه تلخ چپ کردن سمند بعد از انجام حرکات نمایشی وسط اتوبان + فیلم تلخ