دردسر  تعمیرکار سربه هوا / لاستیک کامیون او را به هوا پرت کرد