فیلم ضایع شدن وحشتناک جواد خیابانی توسط تاج در آنتن زنده ! / رنگ آقای گزارشگر پرید و دستپاچه شد !