فیلم لحظه آتش گرفتن پمپ بنزین / مردجوان با بچه روی کولش جان همه را نجات داد