فیلم نفسگیر از سرقت الماس میلیاردی از داخل خودرو / در روز روشن رخ داد